Seniorambassadörer

Psykisk ohälsa känner ingen ålder. Genom att se bortom 60+ kan vi rädda liv. Våra seniorambassadörer hjälper dig att bli bättre på att bemöta äldre med psykisk ohälsa.

Det är aldrig för sent att må bra

Hjärnkoll Skånes seniorverksamhet syftar till att öka kunskap, bryta fördomar och motverka stigma kring psykisk ohälsa med hjälp av våra seniorambassadörer. Vi vill bidra till att öppenheten kring psykisk ohälsa hos äldre ökar och att kunskapen om ämnet höjs.

Psykisk ohälsa finns i alla åldersgrupper, inte minst bland äldre. Genom Hjärnkoll kan du boka en äldre ambassadör. Seniorambassadörens föreläsning utgår från hens egen erfarenhet av psykisk ohälsa med livslopps-/äldreperspektiv och kan användas som startpunkt för vidare samtal om ämnet för såväl beslutsfattare och yrkespersoner som för äldre själva.

Ambassadörerna föreläser, deltar i panelsamtal, kampanjer och media. De möter beslutsfattare och yrkesgrupper som arbetar med äldre människor och/eller personer med psykisk ohälsa i sitt arbete, de möter allmänhet och grupper av personer med egen erfarenhet.

År 2020 beräknas depression komma på andra plats vad gäller funktionsnedsättning hos äldre – bara hjärtkärlsjukdomar drabbar fler.

Personer över 65 år får mycket sällan psykologiskt stöd, däremot skrivs mer psykofarmaka ut av primärvården i en period i livet då kroppen är känsligare för mediciners påverkan. Det är också vanligare med suicid bland personer över 65 år, och främst bland män över 80 år. De äldre som tar sitt liv har mer sällan än yngre sökt stöd för sitt psykiska mående eller på annat sätt uppvisat suicidala tendenser. (Socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre”, 2018).

Enligt professor Ingmar Skoog (forskningscentrum AgeCap, Göteborgs Universitet) finns grupper av äldre som uppvisar högre grad av depressiva symtom och ångest. Dessa är framförallt personer med lägre utbildning, svag ekonomi samt de som upplever ofrivillig ensamhet eller tidigare i livet har rapporterat ångestproblematik.

När äldre mår psykiskt dåligt ses det ofta som en naturlig del i åldrandet, vilket det inte är. Det innebär ett dubbelt stigma när man som äldre drabbas av eller redan tidigare lever med psykisk ohälsa. Normer och fördomar gör att äldre ofta uppfattas som en homogen grupp och ses på med viss nedlåtenhet eller osynliggörs.

Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer

Seniorverksamheten har tagit fram ett samtalsmaterial för äldre – Vi pratar om livet – som ger möjlighet att berätta om sina liv och lyssna på andras berättelser.

Boka en ambassadör

För att boka en ambassadör så kan du antingen boka specifik ambassadör via respektive ambassadörsprofil via sidan Boka Ambassadör eller så kan du skicka ett mail till kontakt@hjarnkollskane.com, så hör vi av oss.