Om Hjärnkoll Skåne

I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Hjärnkoll Skåne är en del av NSPH Skånes verksamhet. Hjärnkolls verksamheter/föreningar finns runt om i landet och Riksförbundet Hjärnkoll finns som ett nationellt stöd och underlättar det likriktade arbetet. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom att få ut våra ambassadörer på uppdrag i näringslivet, på myndigheter, landsting och kommuner samt på skolor och utbildningar. Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa som de berättar om. De håller även diskussionsgrupper, utbildningar och andra uppdrag. Hjärnkoll Skåne arbetar även attitydförändrande genom olika aktiviteter som berör både allmänheten, skolor och olika yrkesgrupper runt om i Skåne. Samarbete sker med olika aktörer för att vårt arbete ska ge den effekt vi strävar efter. Samarbetspartners som Sensus, MIND, InnoSearch, Suicidprevention, olika brukarorganisationer via NSPH Skånes nätverk. I NSPH Skåne är ett nätverk bestående av olika brukarorganisationer i Skåne; Attention, Café Lajvet, Caos Café, Fontänhuset, Frisk & Fri, MIND, RFHL, Riksföreningen Äldres Hälsa, SHEDO, SFS, Spelberoendesförening, Skånes brukarförening och SPES. Se mer information om dessa här (på NSPH Skånes hemsida). Regional samordnare för Hjärnkoll Skåne är Erika Wilhelmsson.

Psykisk hälsa och ohälsa – funktionssätt och olikheter

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Till följd av sjukdomen – eller medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom etc – kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan till exempel handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning. Men Hjärnkoll vill hellre prata om psykiskt funktionssätt eller psykiska olikheter. Orden belyser att vi fungerar olika utan att peka ut någon som avvikare.

Berör tre av fyra – angår alla

FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen.

I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa, enligt Hjärnkolls årliga befolkningsundersökningar. Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling.

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Diskriminerande attityder

Rädsla och okunskap gör att människor isolerar sig, och blir isolerade av omgivningen. Det gör att många blir diskriminerade och orättvist behandlade – i skolan, arbetslivet, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd samhället ska ge.

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen i Sverige. Nästan var fjärde person säger att man inte kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har psykiska problem. Socialstyrelsens siffror visar att personer med psykisk ohälsa får sämre vård och oftare dör i vanliga sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Att vara utsatt för diskriminering gör att människor också kan hindra sig själva från att söka hjälp, vara sociala och stanna i arbete. På så sätt blir många ännu sjukare. Helt i onödan.

Våga prata och våga fråga

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Något som kan minska utslagning och rädda liv.

Vision – Mål – Värdegrund

Som vision har vi att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Vill du vet mer om våra mål och vår värdegrund? Klicka på läs mer här nedan.

Riksförbundet

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar brett och på många nivåer för att öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa, och förändra diskriminerande attityder och beteenden till människor med psykisk ohälsa. Bakom Riksförbundet står 12 patient-, brukar- och anhörigorganisationer i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.